PhamDuy.com - Trang web lưu giữ di sản âm nhạc Phạm Duy
  • pd showcase01 976x400
  • pd showcase02 1200x400
  • pd showcase03 1200x400
  • pd showcase04 1200x400
  • pd showcase05 1200x400
  • pd showcase06 1200x400
  • pd showcase08 1200x400
  • pd showcase09 1200x400
  • PD Paintings
  • 2003 1200x400

Khái Quát Về Tân Nhạc Việt Nam

Tiêu đề Lượt xem
Khái Quát Về Tân Nhạc Việt Nam - Lời Nói Ðầu Lượt xem: 1947
Thời Kỳ Ði Tìm Nhạc Ngữ Mới (đầu thập niên 30) Lượt xem: 1736
Thời Kỳ Chuẩn Bị (giữa thập niên 30) Lượt xem: 2273
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) Lượt xem: 1628
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Những Xu Hướng Lượt xem: 1531
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình - Nhóm MYOSOTIS - Hoa Lưu Ly Lượt xem: 1953
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình - Nhóm TRICÉA Lượt xem: 1914
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình - Nhóm Hải Phòng [1] Lượt xem: 1715
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình - Nhóm Hải Phòng [2] Lượt xem: 1670
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình - Nhóm Nam Định Lượt xem: 1481
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình - Nhạc Sĩ Ðộc Lập [1] Lượt xem: 1615
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình - Nhạc Sĩ Ðộc Lập [2] Lượt xem: 1635
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình - Nhạc Sĩ Ðộc Lập [3] Lượt xem: 1477
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình - Nhạc Quê Hương Lượt xem: 1616
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Vui Tươi Lành Mạnh, Phóng Khoáng Lượt xem: 1619
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Yêu Nước - Nhạc Hướng Đạo Lượt xem: 1963
Thời Kỳ Thành Lập (1940-45) - Xu Hướng Nhạc Hùng - Thanh Niên Lịch Sử Ca Lượt xem: 1665
Thời Kỳ Thành Lập (1940-45) - Xu Hướng Nhạc Hùng - Hoàng Quý Và Nhóm Ðồng Vọng Lượt xem: 1855
Thời Kỳ Thành Lập (1940-45) - Xu Hướng Nhạc Hùng - Lưu Hữu Phước Và Nhóm Tổng Hội Sinh Viên Lượt xem: 2176

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập