PhamDuy.com - Trang web lưu giữ di sản âm nhạc Phạm Duy
  • pd showcase01 976x400
  • pd showcase02 1200x400
  • pd showcase03 1200x400
  • pd showcase04 1200x400
  • pd showcase05 1200x400
  • pd showcase06 1200x400
  • pd showcase08 1200x400
  • pd showcase09 1200x400
  • PD Paintings
  • 2003 1200x400

Khái Quát Về Tân Nhạc Việt Nam

Tiêu đề Lượt xem
Khái Quát Về Tân Nhạc Việt Nam - Lời Nói Ðầu Lượt xem: 2076
Thời Kỳ Ði Tìm Nhạc Ngữ Mới (đầu thập niên 30) Lượt xem: 1897
Thời Kỳ Chuẩn Bị (giữa thập niên 30) Lượt xem: 2493
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) Lượt xem: 1733
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Những Xu Hướng Lượt xem: 1648
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình - Nhóm MYOSOTIS - Hoa Lưu Ly Lượt xem: 2103
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình - Nhóm TRICÉA Lượt xem: 2024
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình - Nhóm Hải Phòng [1] Lượt xem: 1859
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình - Nhóm Hải Phòng [2] Lượt xem: 1783
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình - Nhóm Nam Định Lượt xem: 1584
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình - Nhạc Sĩ Ðộc Lập [1] Lượt xem: 1754
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình - Nhạc Sĩ Ðộc Lập [2] Lượt xem: 1732
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình Duy Nhiên/Lãng Mạn/Trữ Tình - Nhạc Sĩ Ðộc Lập [3] Lượt xem: 1584
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Tình - Nhạc Quê Hương Lượt xem: 1731
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Vui Tươi Lành Mạnh, Phóng Khoáng Lượt xem: 1687
Thời Kỳ Thành Lập (1938-45) - Xu Hướng Nhạc Yêu Nước - Nhạc Hướng Đạo Lượt xem: 2110
Thời Kỳ Thành Lập (1940-45) - Xu Hướng Nhạc Hùng - Thanh Niên Lịch Sử Ca Lượt xem: 1769
Thời Kỳ Thành Lập (1940-45) - Xu Hướng Nhạc Hùng - Hoàng Quý Và Nhóm Ðồng Vọng Lượt xem: 1994
Thời Kỳ Thành Lập (1940-45) - Xu Hướng Nhạc Hùng - Lưu Hữu Phước Và Nhóm Tổng Hội Sinh Viên Lượt xem: 2329

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập