PhamDuy.com - Trang web lưu giữ di sản âm nhạc Phạm Duy
  • pd showcase01 976x400
  • pd showcase02 1200x400
  • pd showcase03 1200x400
  • pd showcase04 1200x400
  • pd showcase05 1200x400
  • pd showcase06 1200x400
  • pd showcase08 1200x400
  • pd showcase09 1200x400
  • PD Paintings
  • 2003 1200x400

Danh Sách Tác Phẩm

Phạm Duy


1954 cha bỏ quê 1975 con bỏ nước

Sáng tác: Phạm Duy

Ai Về Thôn Ấp Mà Coi

Sáng tác: Phạm Duy
Địa điểm: Sài Gòn
Viết xong: 1967

Anh Hỡi Anh Cứ Về

Sáng tác: Phạm Duy
Địa điểm: Sài Gòn

Anh Hùng Trong Trắng

Sáng tác: Phạm Duy
Địa điểm: Sài Gòn
Viết xong: 1967

Anh mau về

Sáng tác: Phạm Duy
Địa điểm: Sài Gòn

Anh Vái Trời

Sáng tác: Phạm Duy
Phổ thơ: Nguyễn Tất Nhiên
Viết xong: 1973

Anh Yêu Em Vào Cõi Chết

Sáng tác: Phạm Duy
Phổ thơ: Nguyễn Long
Địa điểm: Sài Gòn
Viết xong: 1971

Anh Ði Từ Ðộ Ấy

Sáng tác: Phạm Duy
Phổ thơ: Nguyễn Long
Viết xong: 1982

Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà

Sáng tác: Phạm Duy
Phổ thơ: Hữu Loan
Địa điểm: Sài Gòn
Viết xong: 1971

Ảo Giác

Sáng tác: Phạm Duy
Phổ thơ: Thái Tú Hạp
Viết xong: 1993

Đăng Nhập