PhamDuy.com - Trang web lưu giữ di sản âm nhạc Phạm Duy
  • pd showcase01 976x400
  • pd showcase02 1200x400
  • pd showcase03 1200x400
  • pd showcase04 1200x400
  • pd showcase05 1200x400
  • pd showcase06 1200x400
  • pd showcase08 1200x400
  • pd showcase09 1200x400
  • PD Paintings
  • 2003 1200x400

Nhạc Thoại: Trường Ca Hàn Mặc Tử - Sydney 1995

Buổi nói chuyện của Phạm Duy về Trường ca Hàn Mặc Tử tại Sydney tháng 12/1995
(4 clips do Nick Soundergy đăng lên youtube).

Loading Player...
Watching: Phần 1
Loading...

Thơ Phổ Nhạc

Bài nói chuyện của Phạm Duy vào ngày 30.5.2011 tại Nhà Hát Ca Múa Nhạc Nhẹ Hà Nội, do UNESCO Việt nam tổ chức.
(Clip của ThaiBinhFoundation đăng lên youtube).

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập