PhamDuy.com - Trang web lưu giữ di sản âm nhạc Phạm Duy
  • pd showcase01 976x400
  • pd showcase02 1200x400
  • pd showcase03 1200x400
  • pd showcase04 1200x400
  • pd showcase05 1200x400
  • pd showcase06 1200x400
  • pd showcase08 1200x400
  • pd showcase09 1200x400
  • PD Paintings
  • 2003 1200x400

Thơ Phổ Nhạc

Bài nói chuyện của Phạm Duy vào ngày 30.5.2011 tại Nhà Hát Ca Múa Nhạc Nhẹ Hà Nội, do UNESCO Việt nam tổ chức.
(Clip của ThaiBinhFoundation đăng lên youtube).

Lời Bàn Mới

Đăng Nhập