PhamDuy.com - Trang web lưu giữ di sản âm nhạc Phạm Duy
  • pd showcase01 976x400
  • pd showcase02 1200x400
  • pd showcase03 1200x400
  • pd showcase04 1200x400
  • pd showcase05 1200x400
  • pd showcase06 1200x400
  • pd showcase08 1200x400
  • pd showcase09 1200x400
  • PD Paintings
  • 2003 1200x400
Chủ Nhật Buồn


Mạng xã hội

Bookmark and Share

Chi tiết

Phát hành 0000
Hình thức Single
Tags

Review

Ghi chú của BBT: MP3 trong collection này là của nhạc sĩ Phạm Duy để lại, thứ tự là do nhạc sĩ sắp xếp.
Xuân Ca « Xuân Ca Phạm Duy Single Chronology Đường Em Đi » Đường Em Đi

Đăng Nhập